Misja, wizja, statut, program wychowawczo-profilaktyczny

Statut szkoły - dokumenty

Program wychowawczo-profilaktyczny

Misja szkoły

„Kształtujemy ludzi kreatywnych i otwartych na poznanie świata
w duchu wartości humanistycznych.”

Jesteśmy szkołą wychowującą w duchu humanizmu i ekonomicznego sposobu myślenia. Kształtujemy ludzi otwartych na poznawanie świata, siebie, kreatywnych. Nasza szkoła budzi i rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia, uświadamia, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, przyjazna, wspierająca zdobywanie wiedzy i umiejętności oferuje atrakcyjne zajęcia prowadzone w oparciu o dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, językowe, komputerowe z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, boisko, siłownię, bibliotekę. Zapewniamy uczniom wysoki poziom kształcenia, rozwój zainteresowań i talentów. Oferujemy jasny spójny system oceniania i program wychowawczy. Absolwenci to ludzie tolerancyjni, umiejący poruszać się we współczesnym świecie, odnoszący sukces.

Wizja absolwenta

I. W zakresie nauczania.

  1. Zdobył wiedzę na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie nauczania.
  2. Potrafi myśleć analitycznie i syntetycznie.
  3. Rozumieć świat, ludzi i siebie.

II. W zakresie umiejętności.

  1. Potrafi zdobytą wiedzę stosować w praktyce.
  2. Umie zorganizować sobie naukę .
  3. Poszukuje, wykorzystuje informacje z różnych źródeł.
  4. Potrafi posługiwać się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami technicznymi, właściwymi dla współczesnej cywilizacji.
  5. Przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów.

III. W zakresie wychowawczym.

  1. Traktuje szkołę jako środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego.
  2. Rozwinął dzięki szkole dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w świecie.
  3. Nauczył się szacunku dla dobra wspólnego.
  4. Potrafi rozpoznać wartości moralne, dokonywać wyborów i hierarchizacji tych wartości.

Struktura kształcenia

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stanowią:

 • Technikum Nr 2 kształcące młodzież w zawodach:
  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik rachunkowości
 • Szkoła Policealna Nr 7 kształcąca młodzież w zawodach:
  • technik informatyk
  • technik administracji

Pracownie

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

 • 20 salach dydaktycznych,
 • 3 pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu,
 • pracowni fizycznej,
 • pracowni geograficznej,
 • pracowni recepcji,
 • pracowni obsługi konsumenta,
 • sali gimnastycznej i siłowni.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:

 • w zajęciach sportowych,
 • w pracach kół przedmiotowych.

Statut szkoły - dokumenty

Program wychowawczo-profilaktyczny