Wykaz kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2023/20234

Egzamin zawodowy - informacje dla zdającego

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN ZAWODOWY W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

1WAŻNE DLA ZDAJĄCEGO INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM


1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany z zakresu jednej kwalifikacji i umożliwia uzyskanie:
– certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
– dyplomu zawodowego – w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich
kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego
zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub
wykształcenia średniego – odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia.

2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej i ogłoszonych na stronie internetowej danej komisji okręgowej, na podstawie
harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Harmonogram ten uwzględnia: daty
przeprowadzania części pisemnej egzaminu w terminie głównym i dodatkowym, daty rozpoczęcia i
zakończenia części praktycznej egzaminu w terminie głównym i w dodatkowym oraz terminy ogłaszania
wyników z egzaminu i przekazywania zdającym certyfikatów kwalifikacji zawodowej i dyplomów
zawodowych.
3. Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza jest obowiązkowe. O obowiązku
przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym roku szkolnym lub w danym semestrze informuje ucznia
i słuchacza dyrektor tej szkoły w terminie 10 dni od rozpoczęcia odpowiednio roku szkolnego lub semestru.


4. Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły
terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny
semestr lub nieukończeniem szkoły.
5. Warunek, o którym mowa w pkt. 4, nie dotyczy ucznia i słuchacza, który posiada certyfikat kwalifikacji
zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci się, odpowiadającej
kwalifikacji, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin zawodowy odpowiednio w danej klasie lub
semestrze
6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi
przystąpienie do egzaminu zawodowego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku
przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu
z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza z jego rodzicami.
7. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie
głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do
egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany
wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna
egzaminu. Dalszy tok postępowania jest następujący:
– dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek nie później niż następnego
dnia po jego otrzymaniu.

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi
przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub
słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa
wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza
z jego rodzicami.

9. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w
formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
zawodowego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.
10. Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego wraz
z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).
11. Do części pisemnej egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, do której uczęszcza.
12. Do części praktycznej egzaminu zawodowego słuchacz przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w
placówce lub centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa
praktyczną naukę zawodu.
13. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może przystąpić do części pisemnej i części praktycznej egzaminu
zawodowego w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w pkt.9 i 10, wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje słuchaczy o miejscu i terminie
przystąpienia do części pisemnej – nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu i o miejscu
przystąpienia do części praktycznej – nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego
egzaminu.
15. Laureat lub finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy
wymienionych w wykazie ogłoszonym nie później niż na dwa lata przed terminem przeprowadzania
egzaminu zawodowego przez Ministra Edukacji i Nauki, może być zwolniony z części pisemnej egzaminu
z jednoczesnym uzyskaniem z części pisemnej egzaminu najwyższego wyniku (100%). Zwolnienie
następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty
przedłożonego przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły).
16. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza co roku komunikat dotyczący szczegółowych
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego, a na miesiąc przed
pierwszym dniem terminu głównego egzaminu – komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z
których mogą korzystać zdający na egzaminie.