Rekrutacja po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji do Technikum nr 2

dla absolwentów szkoły podstawowej

do klas o specjalności:

 • Technik ekonomista –  oddział dwujęzyczny (język angielski w biznesie)

 • Technik ekonomista  –  specjalizacja: pośrednik obrotu nieruchomościami

 • Technik hotelarstwa  –  specjalizacje: pracownik pokładowy – steward / stewardessa oraz barista / barman

 • Technik rachunkowości  –  specjalizacja: doradca finansowy

 • Specjalizacje realizowane są w formie innowacji edukacyjnych

Rekrutacja - ważne terminy i informacje

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 – termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 17 maja 2021 r.  do  31 maja 2021 r.  do godz. 15.00 –  termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego.

2 czerwca 2021 – termin sprawdzianu kompetencji językowych dla klasy dwujęzycznej

Od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

Od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować

Oddział dwujęzyczny: I termin do 17 czerwca 2021r.;II termin do 9 lipca 2021r. – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych.

22 lipca 2021r. –  ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 23 lipca 2021r.do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 –  w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 –  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

PrzedmiotCelującyBardzo dobryDobryDostatecznyDopuszczający
Język polski18171482
Matematyka18171482
Język obcy18171482
Geografia18171482
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za szczególne osiągnięcia – 18 punktów,
 • za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 3 punkty.

Egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu po ósmej klasie:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych (wybranych w systemie, nie liczy się liczba kierunków-klas w poszczególnych szkołach, do których kandydat ubiega się o przyjęcie).

Baza dydaktyczna naszej szkoły

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

 • trzech w pełni wyposażonych pracowniach komputerowych,
 • pracowni fizycznej,
 • pracowni geograficznej,
 • 20 salach dydaktycznych,
 • pracowni recepcji,
 • pracowni obsługi konsumenta,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • szkoła dysponuje boiskiem sportowym,
 • oraz pracownią multimedialną.
 
W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:
 
 • w zajęciach sportowych,
 • w pracach przedmiotowych kół zainteresowań.

Nasi absolwenci to:

 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni,
 • pracownicy obsługi hoteli,
 • pracownicy biurowi banków, urzędów, samorządów,
 • księgowi biur rachunkowych i przedsiębiorstw.