Rekrutacja po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji do Technikum nr 2

dla absolwentów szkoły podstawowej - technikum pięcioletnie

do klas o specjalności:

 • technik ekonomista (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia lub biologia)
 • technik hotelarstwa (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia lub biologia)
 • technik rachunkowości (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia lub biologia)

1. 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00 termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
Dostarczanie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych pieczątką macierzystej szkoły podstawowej i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z §8 ust.1 pkt 2. O wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje niezależnie dyrektor każdej ze szkół ponadpodstawowych, do których kandydat ubiega się o przyjęcie i wprowadza bądź potwierdza przyznanie wartości w systemie elektronicznym.

2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

PrzedmiotCelującyBardzo dobryDobryDostatecznyDopuszczający
Język polski18171482
Matematyka18171482
Język obcy18171482
Geografia18171482
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za szczególne osiągnięcia – 18 punktów,
 • za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 3 punkty.


Egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu po ósmej klasie:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 30 punktów

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów.

3. Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych (wybranych w systemie, nie liczy się liczba kierunków-klas w poszczególnych szkołach, do których kandydat ubiega się o przyjęcie).

4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. Terminy rekrutacji:

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00 termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

Od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

31 lipca – do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować

12 sierpnia 2020 r. ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

19 sierpnia 2020 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Baza dydaktyczna naszej szkoły

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w:

 • 3 pracowniach z dostępem do Internetu,
 • pracowni fizycznej,
 • pracowni geograficznej,
 • 20 salach dydaktycznych,
 • pracowni recepcji,
 • pracowni obsługi konsumenta,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • szkoła dysponuje boiskiem sportowym,
 • oraz pracownią multimedialną.
 
W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież naszej szkoły może uczestniczyć:
 
 • w zajęciach sportowych,
 • w pracach przedmiotowych kół zainteresowań.

Nasi absolwenci to:

 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni,
 • pracownicy obsługi hoteli,
 • pracownicy biurowi banków, urzędów, samorządów,
 • księgowi biur rachunkowych i przedsiębiorstw.